1.   Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby.

2.  W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż:

a) 10 dzieci w wieku przedszkolnym,

b) 15 dzieci w wieku wczesnoszkolnym tj. klasy 1-3 szkół podstawowych,

c) 20 dzieci w wieku szkolnym tj. klasy 4-8 szkół podstawowych,

d) 20 osób w wieku od 15 do 18 roku życia,

e) 30 osób w wieku powyżej 18 lat.

3.   Kąpiel może się odbywać w miejscu ściśle oznaczonym przez ratownika.

4.   Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratownika.

5.   Za ustalanie kolejności wchodzenia grup do wody odpowiedzialni są wychowawcy.

5.   Uczestnikom kąpieli nie wolno wchodzić do wody po wysiłku oraz nie wolno się kąpać na czczo lub wcześniej niż godzinę po posiłku.

6.   Grupy oczekujące na swoją kolej wejścia do wody powinny siedzieć spokojnie poza nieckami basenowymi, obserwując kąpiących się.

8.   Grupy powinny przychodzić do kąpieli i odchodzić po niej pod kierunkiem wychowawców. Grupa bez wychowawcy nie będzie dopuszczana do kąpieli.

9.   Przemieszczanie się grupy na terenie hali basenowej odbywać się powinno w systemie rotacyjnym po uprzednim instruktażu dyżurującego ratownika.

10. Obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego wchodzenia do wody. Nie wolno wchodzić do wody bez wiedzy i zgody ratownika i opiekuna.

11. Przed wejściem do wody i po wyjściu z wody obowiązuje zbiórka w szeregu na brzegu w celu sprawdzenia liczebności grupy. Grupa wyznaczona wchodzi do wody i wychodzi z niej tylko na sygnał podany przez opiekuna.

12. Osoby spóźnione na zbiórkę nie będą wpuszczane do wody.

13. Wychowawca grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu, z którego widzi wszystkich kąpiących się i sam jest przez nich widziany.

14. Podczas kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.

15. Zalecane jest odróżnienie grup poprzez np. kolor czepka inny dla każdej grupy.

16. Głębokość kąpieli:

- dla osób nieumiejących pływać - od 0,80 m do 1,10 m (basen rekreacyjny),

- dla osób umiejących pływać - od 1,35 m do 1,80 m (basen sportowy).

17. Zajęcia dla grup umiejących i nie umiejących pływać powinny odbywać się osobno.

18. W czasie kąpieli musi być utrzymana karność w grupie.

Obowiązuje całkowity zakaz:

a) kąpieli w szklanych maskach do nurkowania,

b) kąpiel w łańcuszkach, kolczykach czy też zegarkach i pierścionkach,

c) wrzucania, wpychania do wody oraz skakania do wody,

d) przekraczania stref przeznaczonych do kąpieli,

e) urządzania fałszywych alarmów oraz lekkomyślnych żartów.

19. W przypadku:

a) złego samopoczucia, bólu głowy, zawrotu głowy i innych dolegliwości,

b) zauważenia tonięcia,

należy natychmiast powiadomić ratownika.

20. Sygnał "ALARM" (seria 3 krótkich gwizdów) wszyscy natychmiast opuszczają halę basenową i udają się do przebieralni.

21. Nie wolno niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska oraz zaśmiecać wody i terenu. Obowiązuje porządek, czystość, cisza i spokój.

22. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu pływalni.