Jakość wody basenowej spełnia wymogi fizykochemiczne i mikrobiologiczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.


loading...
Jakość wód basenowych