1. W zajęciach prowadzonych w zorganizowanych grupach, na jedną osobę prowadzącą zajęcia nie może przypadać więcej niż:

a) 10 dzieci w wieku przedszkolnym,

b) 15 dzieci w wieku wczesnoszkolnym tj. klasy 1-3 szkół podstawowych,

c) 20 dzieci w wieku szkolnym tj. klasy 4-8 szkół podstawowych,

d) 20 osób w wieku od 15 do 18 roku życia,

e) 30 osób w wieku powyżej 18 lat.

2.   Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych niż brodzik oraz ze zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.

3.   W czasie pobytu na terenie Centrum Parku Chojnice (C.P.Ch.) opiekunowie zobowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

4.   Opiekunowie zobowiązani są do przebywania razem z grupą oraz kontrolowania zachowania jej uczestników przez cały czas pobytu w hali basenowej.

5.   Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:

  1. wprowadzenie grupy do szatni, dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego ich zamknięcia,
  2. bezwzględny wymóg korzystania przez uczestników z natrysków celem dokładnego umycia mydłem całego ciała przed wejściem na halę basenową,
  3. zorganizowanie zbiórki grupy na hali basenowej, zgłoszenie jej najbliższemu ratownikowi i oddanie mu kompletnie wypełnionego niniejszego zobowiązania,
  4. przemieszczanie grup na terenie hali basenowej odbywa się w systemie rotacyjnym po wcześniejszym instruktażu ratownika,
  5. zarządzenie zbiórki i doprowadzenie grupy do kas przed upływem wyznaczonego czasu celem ostatecznego rozliczenia finansowego.

6. Grupa na sygnał 3 gwizdków ratownika ma obowiązek opuszczenia hali basenowej i udania się do przebieralni.

Imię i nazwisko opiekuna grupy ..............................

Imię i nazwisko opiekuna grupy ..............................

Imię i nazwisko opiekuna grupy ..............................

Nazwa i adres placówki / szkoły ..............................

Ilość osób przypadających na opiekuna grupy ..............................

Data i czytelny podpis opiekuna grupy reprezentującego placówkę / szkołę ..............................
______________________________________________________________________________

Imię i nazwisko instruktora nauki pływania wyznaczonego przez C. P. Ch. ..............................

Ilość osób przypadających na w/w instruktora ..............................

Imię i nazwisko instruktora nauki pływania wyznaczonego przez C. P. Ch. ..............................

Ilość osób przypadających na w/w instruktora ..............................

Wypełnione zobowiązanie dostarcza ratownik zmianowy z dnia poprzedniego do działu marketingu Parku Wodnego Chojnice do godziny 9:00

Kwituję odbiór .......... sprawnych pasków (kompletnych)

Podpis opiekuna ..............................