1.   Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczniów. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci.Wyjątek stanowią grupy uczniów, które na pływalni realizują zajęcia nauki pływania z instruktorami wyznaczonymi przez Park Wodny Chojnice.

2.   Korzystanie przez dzieci przedszkolne z innych zbiorników wodnych niż brodzik oraz ze zjeżdżalni może mieć miejsce wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.

3.   W czasie pobytu na terenie Parku Wodnego w Chojnicach opiekunowie zobowiązani są dopilnować, by uczestnicy grupy zachowali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.

4.   Opiekunowie zobowiązani są do przebywania razem z grupąoraz kontrolowania zachowania jej uczestników przez cały czas pobytu w hali basenowej.

5.   Do obowiązków opiekunów grup należy w szczególności:

- zapozanie dzieci / podopiecznych z zasadami wynikającymi z regulaminu,

- wprowadzenie grupy do przebieralni, dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,

- bezwzględny wymóg korzystania przez uczestników z natrysków celem dokładnego umycia mydłem całego ciała przed wejściem na halę basenową,

- zorganizowanie zbiórki grupy na hali basenowej, zgłoszenie jej najbliższemu ratownikowi i oddanie niniejszego zobowiązania,

- przemieszczanie grup na terenie hali basenowej odbywa się w systemie rotacyjnym po wcześniejszym instruktażu ratownika,

- zarządzenie zbiórki i doprowadzenie grupy do kas przed upływem wyznaczonego czasu celem ostatecznego rozliczenia finansowego.

- współpraca z ratownikiem we wszelkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa na pływalni.

6. Grupa na sygnał 3 gwizdków ratownika ma obowiązek opuszczenia hali basenowej i udania się do przebieralni.

Imię i nazwisko opiekuna grupy ..............................
Nazwa i adres placówki / szkoły ..............................
Ilość osób w grupie ..............................

Data i czytelny podpis opiekuna grupy reprezentującego placówkę / szkołę ..............................

Wypełnione zobowiązanie dostarcza ratownik zmianowy z dnia poprzedniego do działu marketingu Parku Wodnego Chojnice do godziny 9:00

Kwituję odbiór .......... sprawnych pasków (kompletnych)

Podpis opiekuna ..............................